STADGAR (2001)

1. SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL

Sällskapet är en sammanslutning av personer med intresse för kulturhistoria med huvudinriktning på äldre vapen- och uniformsväsen. Sällskapet vill samla och sprida kunskap inom dessa områden med tonvikt på det svenska materialet.

2. MEDLEMSKAP

Personer som önskar bli medlemmar i Sällskapet kan genom medlem eller direkt till styrelsen (sekreteraren) anmäla sin önskan härom. Museum eller sammanslutning med likartat syfte som Sällskapet kan på motsvarande sätt vinna medlemskap.

Till korresponderande medlem kan av styrelsen utses person eller sammanslutning, vilken anses kunna gagna Sällskapet och dess verksamhet.

Till hedersledamot kan vid årsmötet efter förslag av styrelsen utses person som särskilt gagnat Sällskapet och dess verksamhet. Till hedersordförande kan väljas en hedersledamot som tidigare varit ordförande i Sällskapet.

För val till hedersledamot erfordras 2/3 majoritet.

Medlemsavgift fastställes av årsmötet efter förslag från styrelsen eller enskild medlem. Hedersledamöter och korresponderande ledamöter erlägger ej avgift. Ständiga medlemmar enligt tidigare stadgar bibehåller sitt medlemskap enligt dessa.

Medlemsavgift skall vara erlagd före den 1 april. Medlem som inträder i Sällskapet efter den 1 oktober erlägger ingen avgift för året. Medlem som efter påminnelse ej erlägger stadgad avgift anses ha utträtt ur Sällskapet på egen begäran.

3. SÄLLSKAPETS LEDNING

Sällskapets löpande verksamhet leds av en styrelse.

Sällskapets verksamhetsår löper från årsmöte till årsmöte.

Sällskapets medlemmar sammanträder till årsmöte under första kvartalet.

3:1 ÅRSMÖTET

Kallelse till årsmöte jämte dagordning skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Vid årsmötet utses mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare.

Vid årsmötet avlämnas styrelse- och revisionsberättelse.

Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen för avslutat verksamhetsår.

Årsmötet utser en valberedning om tre personer som till nästa årsmöte framlägger förslag till styrelseledamöter.

Årsmötet väljer ordförande jämte sex-åtta ledamöter att fungera som Sällskapets styrelse.

Årsmötet väljer två revisorer jämte två revisorssuppleanter.

Extra möte anordnas antingen efter styrelsebeslut eller på skriftlig begäran av minst tio medlemmar. Till sådant möte kallas som till årsmöte. Fyllnadsval sker vid extra möte.

Bokslutet och styrelsens årsberättelse avser kalenderår.

3:2 STYRELSEN

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare, redaktör, klubbmästare samt vice klubbmästare.

Styrelsen fastställer inom sig arbetsuppgifternas fördelning.

Styrelsen är beslutsmässig när fyra ledamöter inkluderande ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

4. STADGAR

Sällskapets stadgar fastställes vid årsmöte.

Ändring av stadgar kan ske vid årsmöte efter förslag från styrelsen eller medlem. Sådant förslag skall genom styrelsens försorg delges medlemmarna senast i samband med kallelsen. För stadgeändring fordras 2/3 majoritet vid ett årsmöte eller majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller extra möten.

5. SÄLLSKAPETS UPPLÖSNING

Beslut om upplösning skall fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller extra möten. I kallelsen till dylikt möte skall medlemmarna informeras om att förslag om upplösning föreligger.

Före eventuellt beslut om Sällskapets upplösning skall styrelsen framlägga förslag om hur Sällskapets tillgångar samt arkiv och handlingar skall överlåtas till annan institution eller sammanslutning som verkar med likartade syften som Sällskapet.